Friday, February 22, 2013

Khulasoh Ringkas "Akad"


Khulasoh Ringkas  mengenai Akad dalam pembelajaran Fiqh Muamalat.

[kelas Dr.Hammad Azzam]

Istilah akad yakni perjanjian.Kata akad berasal dari al-'aqd yang bererti: mengikat,menyambung atau menghubungkan juga membawa maksud pengukuhan.
Dan adapun dari istilah Fiqh membawa maksud : pernyataan 2 pihak atau lebih( ijab qabul) yang menghasilkan hukum syar'ie yang melazimkan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

 *Rukun akad :

disisi Hanafiah--> hanaya sighah (ijab wa qabul)
disisi Malikiah,Hanabilah dan Syafiiyyah ---->  1)Sighah (ijab wa qabul)
                                                                       2)Aqidan.(pihak yang akan melakukan akad)
                                                                       3)Mahal akad (objek akad)
Syarat Sighah :  
1)dengan lafaz madhi
2)ittihad majlis(berada dalam satu majlis  yakni baii' wa musytari)
3)jala'ul ma'na  (membawa maksud yang jelas ketika akad)
4)bersepakat ijab dan qabul pada setiap wajah.
5)dengar dan faham setiap lafaz yang diakad

*Syarat akad dengan Aqidain.
 
1)Berakal.
2)Baligh( kanak-kanak tidak berakal dan tidak baligh.)[disisi Assyafie --> tidak boleh walaupun mumayyiz] 
             [Fuqaha' membahagikan kanak-kanak kepada dua : i-  mumayyiz
                                                                                            ii-ghairu mumayyiz
             

*Mahal Akad (objek Akad)
1)mal mutaqawwum (harus pada mafaatnya)
[namun yang tiada padanya manfaat tidak harus.misal: khamar dan khinzir]
2)qabul mahal hukmil akad.-->  berpindanya pemilikan dari penjual kepada pembeli
                                                 berpindah wang dari pembeli kepada penjual
                                              
Wallahu a'lam  :)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

back

get this widget here